Beste allen

Onder verwijzing naar onze vorige nieuwbrieven, brengen wij jullie op de hoogte van de laatste stand van zaken.

Inmiddels is een procedure gevoerd tegen de wijzigingen die het stadsdeel had aangebracht in de pilot bewonersgebonden afmeren. De voorzieningenrechter heeft geoordeeld dat het om het afsluiten van een privaatrechtelijk contract ging, waar geen bezwaar tegenin kan worden gebracht. Daarmee hebben wij dus de gewijzigde insteek van het stadsdeel (van 2 juni 2015) als uitgangspunt moeten hanteren.

Die gewijzigde insteek was dat de belangen van de tegenstanders van afmeren in het geheel niet werden gehonoreerd. Daarbij kreeg de vereniging afmeerplaatsen aangeboden tegen gemiddeld € 340 per plek (plus de kosten van het vignet, ook rond die prijs), terwijl direct aangrenzend dezelfde afmeerplek gratis ter beschikking werd gesteld. Het stadsdeel bleek niet bereid om die gratis plekken (bij gebied 1) niet aan te leggen. Aangezien de vereniging zich tegelijkertijd wel moest verbinden om de volledige huur te gaan betalen voor alle plekken, nl. een garantstelling van € 18.000 jaarlijks, ontstond daarmee een aanzienlijk financieel risico. Het stadsdeel was niet bereid tot toezeggingen om dan in ieder geval dat financiële risico af te dekken of te beperken. Al met al, was er vanuit de vereniging bezien dus sprake van onvoldoende draagvlak bij de bewoners (door het uitbreiden van het gebruik van de kade) en een onverantwoord financieel risico voor deze opzet van de pilot. Het bestuur van de vereniging heeft dus besloten om niet verder mee te werken aan het uitvoeren van de pilot.

Op 5 januari 2016 zal de commissie Leefomgeving & Economie, naar verwachting, het besluit van het Dagelijks Bestuur van 15 december jl. bevestigen, waardoor langs beide kades het stadsdeel op vrij korte termijn bolders kan plaatsen, net als elders in het stadsdeel. Deze plekken zullen voor alle vignet-houders algemeen beschikbaar zijn. “Vrij parkeren” dus. Een en ander is inmiddels bevestigd in een brief van het stadsdeel aan de bewoners.

Wij hopen dat u, als booteigenaar en buurtbewoner, mee wilt werken aan het leefbaar houden van de kade (ook voor de bewoners die liever niet die hele kade met boten belegd zien worden). Onderhoud svp uw boot goed, voer zelf het vuilnis af in de ondergrondse afvalcontainers, die geplaatst zullen worden, neem al uw spullen mee aan boord als u gaat varen, sla geen extra pinnen in de grond en bevestig uw boot alleen aan die bolders. Volgens de APV is het verboden om, behalve uw boot, andere zaken aan de bolders te bevestigen, dus geen autobanden, geen reserveringsbordjes om u een plaats toe te eigenen.

Hoe jammer ook, wij zien als bestuur geen taken meer weggelegd voor ons. Tenzij een andere groep van bewoners opstaat die uitvoering van de pilot wil bevorderen, of anderszins de vereniging zou willen gebruiken bij het beheer van de kade, zullen wij de vereniging opheffen.

Rest ons eenieder een goede jaarwisseling te wensen en een plezierig vaarseizoen 2016.

Het bestuur van de Bewonersvereniging Reijnier Vinkeleskade

Jonathan Barth
Jojo Mulder
Jan Aker

Amsterdam, 28 december 2015

Meer achtergrondinformatie over het ontstaan van de vereniging.
Oude nieuwsbrieven zijn te downloaden vanaf de download-pagina.